Onze aandacht richt zich op zorginhoud

De cliëntplannen:

De plannen die in samenspraak met de cliënten worden gemaakt zijn vastgelegd in Jouw Omgeving. Dit online platform biedt de cliënten, maar ook de ouders/verwanten en de medewerkers de mogelijkheid te werken aan het plan waar en wanneer ze maar willen. Hiermee streeft Reik naar optimale eigen regie van de cliënt. Het platform is zo ingericht dat cliënten zelf bepalen wie bijvoorbeeld met ze meekijkt in hun plan en de vorderingen die ze maken. In 2017 waren er 650 plannen in Jouw Omgeving aanwezig.

Risico’s in kaart:

Op cliëntniveau wordt er bij aanvang van zorg een risico-inventarisatie gemaakt op een aantal thema’s.

Daar waar sprake is van een verhoogd risico wordt dit in samenspraak met de cliënt opgenomen in het dossier van de cliënt. Het niet opnemen van een risicovol thema in het plan van de cliënt wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor het thema, maar er wordt dan door de cliënt niet doelgericht aan gewerkt. Dit heeft in veel van de gevallen te maken met dat de hulpvraag van de cliënt een andere kan zijn dan in de risico-inventarisatie naar voren komt of dat de cliënt een andere prioritering aanbrengt in de werkpunten.

We zien dat de risico’s die geconstateerd worden in 2017 niet significant verschillen van die in 2016. Een paar dingen vallen op:

  • Rondom middelengebruik is in 2017 een onderscheid gemaakt tussen experimenteel en problematisch middelengebruik. De risico’s zijn wel in vergelijkbare mate aanwezig als in 2016, maar wellicht is er in geval van experimenteel gebruik minder snel een concreet werkpunt opgenomen in het cliëntplan.
  • Ten aanzien van werk en dagbesteding: Hier is organisatiebreed inzet op geweest van de aandachtsfunctionaris. Er is tevens scholing op ingezet. Mogelijk is de daling hiermee te verklaren.
  • De stijging in de overige risico’s met betrekking tot psychische aandoeningen, is mogelijk te verklaren vanuit het feit dat er een stijgend aantal aanmeldingen is geweest bij de orthopsychiatrische poli mEAR en Timp.

Vrijheidsbeperkende Maatregelen:

In 2017 zijn er 78 meldingen gedaan van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit is een daling van de van 153 naar 78 ten opzichte van vorig jaar. De meldingen komen vanuit 13 groepen (2016: 15) en zijn vaak te relateren aan dezelfde cliënten.

Wat we zien is een daling in het fysiek ingrijpen.

De overige zaken waarover gemeld wordt zijn: afzonderen op de eigen kamer (zonder opsluiting), innemen persoonlijke bezittingen, beperking in naar buiten gaan, kamer ontruimen.

Het is opgevallen dat er urinecontroles worden ingezet als beheersmaatregel. Dit punt is besproken met VerslavingszorgNoordNederland en ingebracht binnen het procesteam vrijheidsbeperkende maatregelen van Alliade. Dit onderwerp krijgt vervolg in 2018.

Ook in 2018 blijft vrijheidsbeperking een speerpunt.