Meldingen incidenten medewerkers

Medewerkers kunnen gebeurtenissen melden die een bedreiging vormen voor de veiligheid, de gezondheid of eigen welzijn.

Ook kunnen medewerkers een gebeurtenis melden die heeft geleid, of had kunnen leiden, tot schadelijke gevolgen voor een medewerker. Zoals een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld agressie of discriminatie.

Het melden van deze incidenten is een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Incidenten worden tijdens het werkoverleg besproken. Het doel hiervan is om samen met de medewerkers de werkomstandigehden te verbeteren. Daarnaast worden de meldingen op Reikniveau iedere 4 maand geanalyseerd. Wanneer het nodig is worden verbetermaatregelen ingezet.

Meldingen in 2017

De resultaten: In 2017 zijn 90 meldingen gedaan. (in 2016 waren dit er 39) De meeste meldingen gaan over agressie (fysiek 46 en verbaal 12). Het aantal meldingen is laag, dit heeft te maken met het feit dat bij Reik de MIC-meldingen (incidenten cliënten) ook een beeld geven van de incidenten die betrekking hebben op medewerkers. Niet voor alle situaties wordt apart een MIM-formulier ingevuld.